ជួបជាមួយ EIRs និង​ Mentors របស់យើង
EIRs
លោក គឹម ពុធគីរី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
លោក ឈ សុផាណៈ​
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍​
លោក សេង គៀត​
នាយកផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ និងវិធានដំណោះស្រាយ
លោក លឹម ឆៃប៉
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអនុវត្តគម្រោង
លោក អ៊ុយ សុភ័ក្រ
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច
Mentors
អ្នកស្រី លី សុភី
Executive Assistant and Analyst at Credit Bureau (Cambodia) Co.,Ltd
លោក នង សន្តោស
Solutions Architect | DevOps | Telecom BSS
លោក ជា សុខហ៊ី
Entrepreneur | Community Builder | Organizer
លោក ស៊ីម ច័ន្ទគិរីរ័ត្ន
Founder & CEO at BanhJi
លោក Rohan Kapoor
Managing director at Boost Digital
លោក Joey Ra
Executive Coach | Team Coach at Cambodia Coaching Institute
លោក Jamie Raine
Director of Strategic Partnerships at Wildcats.io
Ma. Weena D. Llona
Cofounder D.Q.D. Consulting Co., Ltd. | Operations Director Brixie Group